"A Tale Of Two Goas"

Goa, India - November 12, 2009 to November 13, 2009