Krunefossen and the Kjenndalen Waterfalls

Krunefossen is a 220-480m waterfall growing with the melting Krunebreen Glacier, which is by Kjenndalsbreen Glacier at the head of Kjenndalen by Loen, Norway.